Μερική ανικανότητα:
Ανικανότητα που δεν επιτρέπει στον ασφαλισμένο να εκτελέσει μέρος των καθηκόντων της εργασίας του, Ο ακριβής βαθμός ανικανότητας εξαρτάται από τους όρους του συμβολαίου.

Μεταβλητή ασφάλεια ζωής:
Ασφαλιστικό σχέδιο που παρέχει ένα εγγυημένο κατώτατο κεφάλαιο θανάτου, αλλά η πραγματική παροχή μπορεί να είναι μεγαλύτερη, ανάλογα με την κυμαινόμενη στην αγορά αξία των επενδύσεων που στηρίζουν το συμβόλαιο, κατά τη στιγμή της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.

Μετατροπή:
Η αλλαγή ασφαλιστηρίου συμβολαίου με άλλο συμβόλαιο άλλου είδους.

Μεταφορά:
Η μεταφορά ενός συμβολαίου από μια ασφαλιστική εταιρεία σε άλλη.

Μικτή ασφάλεια ζωής:
Συμβόλαιο που προβλέπει την πληρωμή εγγυημένου κεφαλαίου στο τέλος μιας καθορισμένης περιόδου ή σε μια καθορισμένη ηλικία ή κατά το θάνατο του ασφαλισμένου πριν το τέλος της καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Μη συμβεβλημένο νοσοκομείο:
Κάθε νοσοκομείο και κλινική που δεν ανήκει στο συμβεβλημένο δίκτυο νοσοκομείων της εταιρείας.

Μόνιμη ολική ανικανότητα:
Ανικανότητα ισοδύναμη με πλήρη και μόνιμη απώλεια ικανότητας προς εργασία.